POLITICA DE PRIVACITAT – WEB. (CATALÀ).
Salus Veterinària, S.L.P. informa als usuaris d'aquest servei Web sobre la seva política de
protecció de dades de caràcter personal per que aquests determinin lliure i voluntàriament si
desitgen facilitar les Dades Personals que se'ls hi puguin requerir o que es puguin obtindré amb
la ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, Salus Veterinària, S.L.P. informa que les dades personals facilitades a través dels
formularis d'aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de
qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de
dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l’esmenta’t fitxer.
La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i
comercial de l'empresa.
L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són
exactes i veritables. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol
modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en
l’esmenta’t fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.
Als efectes de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l'usuari
presta el seu consentiment per a l'enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de
Salus Veterinària, S.L.P. a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a
l'accés als serveis prestats per Salus Veterinària, S.L.P. o per qualsevol modificació posterior de
la mateixa, podent oposar-se en tot moment l'enviament d'aquestes comunicacions mitjançant
sol·licitud a través de canals específicament habilitats. Aquestes COMUNICACIONS
COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Salus Veterinària, S.L.P., podran contenir
informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé
relatius a tercers amb els que hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte.
Si ho desitja pot dirigir-se a Salus Veterinària, S.L.P., domiciliada al carrer C/ Vallespir, 77,
Local, 08014 - Barcelona o enviar un e-mail salus@salusveterinaria.cat, amb la finalitat
d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Salus Veterinària, S.L.P. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a
novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests
supòsits, Salus Veterinària, S.L.P. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb
raonable antelació a la seva posada en pràctica.